ภูธรฤทธิ์น.; จิระพรกุลช.; พรหมเทศส.; มณีนิลเ.; จันทะราชป.; อรรคบุตรช. ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง: -. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 12, n. 2, p. 31-41, 31 ส.ค. 2019.