ทิพโชติ ธ.; โล่วิรกรณ์ ส. การบริโภคอาหาร พลังงานและสารอาหารที่ได้รับของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 82–91, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128263. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.