นารมย์ น.; คำสะอาด ศ.; สิมสินธุ์ ศ.; คำสะอาด ส. วิธีการทางสถิติในงานวิจัยที่มีผลลัพธ์หลักเป็นการตายในการศึกษาระยะยาว. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 72–81, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128259. Acesso em: 9 ส.ค. 2022.