ชัยประทีป เ.; ขอบใจ ว. การวิเคราะห์หาปริมาณผงชูรส (Monosodium-L-glutamate) ในผลิตภัณฑ์ อาหารแช่เย็นสำเร็จรูป โดยวิธี Modified-High Performance Liquid Chromatography. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 64–71, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128256. Acesso em: 20 ส.ค. 2022.