เพ็ญสุวรรณ ไ.; พัฒนโชติ น.; สังซา ณ.; โตเหมือน ช.; กุดวงษา ว.; สารการ พ. อัตรารอดชีพและลักษณะทางพยาธิวิทยาที่มีผลต่อการรอดชีพของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 51–63, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128252. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.