โตเหมือน ช.; พัฒนโชติ น.; สังซา ณ.; เพ็ญสุวรรณ ไ.; กุดวงษา ว.; สารการ พ. ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหลังได้รับ การรักษาด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประเทศไทย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 39–50, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/128250. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.