พัฒนโชติ น.; สังซา ณ.; รัตนโสภา ด.; ลามิ ส.; วังนาดิ เ.; กุดวงษา ว.; พงษ์แก้ว อ.; เจริญแสน จ.; พวงศรีเคน ส.; ตรีสอน ก.; คัชรินทร์ ป.; สารการ พ. ความชุกและความไวของยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 19–29, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/126771. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.