อัจฉริยธรรม ม.; พิชัยณรงค์ ณ.; วงศ์สวัสดิ์ ป. โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 21–28, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121816. Acesso em: 6 ต.ค. 2022.