สุจริตพงษ์ ป.; ศุกรเวทย์ศิริ พ.; เวทีวุฒาจารย์ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเมลิออยโดสิสในผู้ป่วยเมลิออยโดสิส โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 80–86, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121805. Acesso em: 27 ก.ย. 2022.