มั่นกลาง ศ.; ภาโนมัย ณ. พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเยาวชนที่อาศัยอยู่ใน เขตบ้านพักทหารจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 66–72, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121802. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.