สีสันต์ ช.; ฤทธิรอด ธ.; สกลไชย ส. การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนกับเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 35–41, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121787. Acesso em: 30 ก.ย. 2022.