บุญยะลีพรรณส.; แสงสุวรรณเ.; นิลวรางกูรเ.; กลั่นกลิ่นอ.; แสนไชยสุริยาภ.; แพรขาวพ.; คาชัยอ.; ไชยสิทธิ์ย.; คุ้มกลางว.; สุภามาส.; พลพุทธาล.; นิยมนาอ.; ศิริพาณิชย์ศกุนต์ก.; กออิสรานุภาพน. พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้าน ไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจังหวัดที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 7, n. 2, p. 55-64, 7 ก.ค. 2017.