มอญขันธ์ณ.; เจริญธัญรักษ์เ.; เขียวอยู่จ.; แถวโนนงิ้วเ. ผลการให้ความรู้และปฏิบัติในการควบคุมป้องกันลูกน้ายุงลาย และอัตราการเกิด โรคไข้เลือดออก ต้าบลบ้านเลื่อม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 7, n. 2, p. 6-13, 7 ก.ค. 2017.