กิจธีระวุฒิวงษ์ น.; เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ศ. การประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 1–5, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121166. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.