จันทร์สุข น.; รอดพรม เ.; จันทร์สุข ช. การพัฒนาโปรแกรมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 45–50, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121151. Acesso em: 6 ต.ค. 2022.