เทพเทียนบ.; ศรีวณิชชากรส.; ศุภลักษณ์ศึกษากรพ.; ประคองสายภ. อุปสรรคต่อการเข้ารับบริการให้คำปรึกษาและการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม ประชากรหลักที่มีภาวะเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชากรทั่วไป. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 7, n. 3, p. 34-44, 7 ก.ค. 2017.