ศรีบุญเรือง พ.; ตลับนิล ก.; ศรีบุญพิมพ์สวย ว. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 60–70, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121079. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.