ต่อติด โ.; ลีทองดี ส.; ประสันนาการ ส. ผลของการใช้ตัวแบบเพื่อเพิ่มการรับรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 49–59, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121076. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.