แซ่หลี เ.; เทพเทียน บ.; ศรีวณิชชากร ส. การจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอเพื่อการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการอนามัยแม่และเด็กของอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 39–48, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121069. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.