จันทร์น้อย ม.; ปานศิลา ว.; อุดมพร ธ. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการบริโภคน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยวของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 22–30, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121054. Acesso em: 17 ส.ค. 2022.