ภู่สุวรรณ น.; สีประโค ป. การเกิดและการกระจายตัวโรคไข้เลือดออกอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กรณีศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2552-2556). วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 14–21, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121049. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.