ตระกูลทวีสุข พ.; สกุลคู พ.; ไกรสร ภ.; ชาญวิรัตน์ ก. ความแตกต่างที่ลงตัวระหว่างอาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 1–4, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121037. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.