บุญยอแสง ว.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาเกิดจากผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว). วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 60–67, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121003. Acesso em: 27 ก.ย. 2022.