อารยางกูร ก.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรหญิงใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 54–59, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/121002. Acesso em: 27 ก.ย. 2022.