ทัศศรี จ.; จมูศรี ส. กระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อการป้องกันเอดส์ในจังหวัดสงขลา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 20–26, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120998. Acesso em: 27 ก.ย. 2022.