สิทธิหล่อ ส.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของผู้ป่วยในการรักษา วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่จังหวัดแพร่. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 10–19, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120997. Acesso em: 27 ก.ย. 2022.