บุญโญ ภ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดยโสธร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 45–53, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120989. Acesso em: 27 ก.ย. 2022.