พันธุอามาตย์ จ.; แสนไชยสุริยา ภ.; จิระพรกุล ช. การปฏิบัติงานควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว). วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 14–21, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/120969. Acesso em: 20 ส.ค. 2022.