สมพานทบานสุขก.; แสนไชยสุริยาก.; วิดามาลีว.; แสนไชยสุริยาภ. การพัฒนาระบบคัดกรองธาลัสซีเมีย: รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 9, n. 2, p. 46-52, 7 ก.ค. 2017.