ถ่างกระโทกป.; ชาวแขกส.; มงคลดีพ.; พิณรัตน์พ.; พวงเพชรเ. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 9, n. 3-4, p. 71-78, 7 ก.ค. 2017.