แก้วสีงาม ร.; โล่วิรกรณ์ ส. ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการฉันภัตตาหารของสามเณรที่ศึกษาในโรงเรยน ี บาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีษะเกษ จังหวัดหนองคาย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 28–37, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/119534. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.