สุราวรรณ์ ว. ความชุกของภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมใน ผู้สูงอายุอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 58–69, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/119531. Acesso em: 30 ก.ย. 2022.