สงวนกิตติพันธ์ ป.; โล่วิรกรณ์ ส. การรับรู้และการบริโภคอาหารคลีนของนักศึกษาปริญญาตรีระหว่าง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 9–18, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/119525. Acesso em: 30 ก.ย. 2022.