ภูวชินพงศ์ ร. ภ.; โล่วิรกรณ์ ส.; อุตตมะเวทิน พ. พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 23–31, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/119497. Acesso em: 6 ธ.ค. 2022.