วรราชว.; นาถะพินธุก. ความแตกต่างของอากาศตามลักษณะพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 4, n. 3, p. 1-10, 11 เม.ย. 2018.