แสงเพชร จ.; นาถะพินธุ ก. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 87–96, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118851. Acesso em: 5 ต.ค. 2022.