เรียบร้อย ว.; ชายเกลี้ยง ส. การบาดเจ็บซ้ำซากในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 11–20, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118843. Acesso em: 29 ก.ย. 2022.