เอกสันติธ. เกมออนไลน์กับเด็กและเยาวชนไทย. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 3, n. 3, p. 93-100, 11 เม.ย. 2018.