ฉิมพาลี ส.; พิชัยณรงค์ ณ.; สีตกลิน พ. การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบมีส่วนร่วม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 83–92, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118824. Acesso em: 8 ธ.ค. 2022.