ฉิมพาลีส.; พิชัยณรงค์ณ.; สีตกลินพ. การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบมีส่วนร่วม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 3, n. 3, p. 83-92, 11 เม.ย. 2018.