รัตนทิพย์ ศ.; โล่วิรกรณ์ ส.; เกียรติสยมภู ส. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 57–64, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118821. Acesso em: 8 ธ.ค. 2022.