ชายเกลี้ยงส.; ศุกรเวทย์ศิริพ.; มุกตะพันธ์เ. การประเมินภาวะเสี่ยงของการปวดไหล่จากการทำงานของบุคลากร ในสำนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 3, n. 1, p. 1-10, 11 เม.ย. 2018.