รัตนารักษ์ อ.; อินทรพินทุวัฒน์ ม.; วังแสน ก.; สกุลคู พ. สถานการณ์การสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังในการประกอบอาชีพ ของประเทศไทยและต่างประเทศ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 1–10, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118779. Acesso em: 25 มิ.ย. 2022.