ขัดธะสีมา น.; กิจธีระวุฒิวงษ์ น. การประเมินการดูแลโรคเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 48–56, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118772. Acesso em: 12 ส.ค. 2022.