มหาวีรวัฒน์อ.; อมรสินอ.; ตงศิริศ.; ชาวดรว.; ปัดถามังช.; ขันธพัฒน์ร. การเปรียบเทียบผลของปริมาณน้ำตาลในเลือดระหว่างผู้บริโภคแก่นตะวันกับ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 9, n. 1, p. 15-20, 11 เม.ย. 2018.