ศิลปานันทกุลส.; สินไชยพ.; วัฒนสมบูรณ์พ.; ตันตระการอาภาไ. ความสามารถซึมผ่านน้ำของส่วนผสมจากกากตะกอนน้ำเสีย เถ้าหนัก เถ้าลอย และปูนขาว. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 9, n. 1, p. 7-11, 11 เม.ย. 2018.