อัครไชยพงศ์ ก.; จงกำโชค ว.; พานทอง เ.; สุนทรวินิต ว.; ศรีสุข ภ.; สกุลคู พ.; ศิริรัตนพฤกษ์ ส. สถานการณ์อาชีวอนามัยของประเทศไทยในปัจจุบัน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 1–6, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/article/view/118760. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.