เขียวอยู่จ.; ชุตังกรป.; อรุณพงค์ไพศาลส. อ. ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมการดื่ม สุราของประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 6, n. 1, p. 201-210, 11 เม.ย. 2018.