มะโนวรว.; อินทร์ม่วงย.; อินทร์ม่วงอ. การประเมินคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ตําบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 6, n. 1, p. 181-190, 11 เม.ย. 2018.