สีนวลแลล.; วัฒนศัพท์ภ.; พรหมเทศส.; คำสะอาดส. การรอดชีพ 5 ปี ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิด Squamous cell carcinoma ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research, v. 6, n. 1, p. 61-70, 3 เม.ย. 2018.